Interventies

Filter

0 zoekresultaten

10 stappenplan

Landelijk, provinciaal Werk Inkomen Milieu
Het IPO zet op een breed vlak in, mede door te investeren in de ROMs, het evalueren van provinciale investeringsfondsen en het bijdragen aan het MKB-actieplan. Verder worden investeringen voorgesteld in data en energie infrastructuren en arbeidsmarktagenda’s.

Aanjagen van vernieuwing in duurzame groeisectoren

Gemeente Amsterdam Werk Milieu
Door te investeren in duurzame groeimarkten, het nauw laten samenwerken van stakeholders en inventariseren van behoeften heeft deze interventie effect op financiering, vraag, ondernemerscultuur en netwerken.

Aantrekkingskracht stad (Spoor 4)

Gemeente Rotterdam Werk Milieu Woontevredenheid
Stimuleren van fijne woon/werkomgeving wat vervolgens ertoe leidt dat er een aantrekkelijk vestigingsklimaat is voor bedrijven, talenten en potentiële werknemers. Ook wordt gekeken naar hoe de vraag naar werkplekken zich in de toekomst zal ontwikkelen. Verder zal het woon/werkgebied vergroenen en vernieuwen, waarbij o.a. voetgangers meer de ruimte krijgen. Vernellen woningbouw, recovery plan leisure, versnellen onderhoud en vernieuwing vastgoed.

Arbeidsmarkt en onderwijs

Regio Twente Werk Inkomen Onderwijs
Interventie richt zich op het stimuleren van leven lang ontwikkelen en het aantrekken en behouden van talent. Daarbij is speciale aandacht voor jeugdwerkelozen en arbeidsmigranten arbeidsplaatsen bieden in kwetsbare sectoren. Hierdoor heeft de interventie effect op vraag, talent en kennis.

Bereikbaarheid en vestigingsklimaat

Regio Twente Werk Woontevredenheid Inkomen
Het stimuleren van werklocaties houdt in dat het vestigingsklimaat moet worden behouden en dat er actief wordt ingezet op sectoren als cultuur, vrije tijd en recreatie. Dat wordt gedaan door in te zetten op de topwerklocaties. Dit heeft effecten op de infrastructuur, maar ook ondernemerscultuur, vraag en netwerken.

Bouwen en verduurzamen voor en door onze inwoners

Gemeente Den Haag Woontevredenheid Werk Milieu
Het versnellen van verduurzamingsprogramma’s van vastgoed, het versnellen van bouwen op innovatiedistricten en het bouwen van een “pool” met vaste leveranciers versterkt de vraag en de lokale infrastructuur. Het opzetten van een netwerk met vaste leveranciers versterkt netwerken. Het inzetten op innovatiedistricten versterkt het kenniselement.

Brede sectorstructuur (Spoor 2)

Gemeente Rotterdam Milieu Werk Gezondheid
Het investeren in campussen en innovatieve industrieën versterkt het lokale netwerk en leiderschap. De ontwikkeling in deze sectoren van kennis en (toegang tot) financiering versterkt ondernemerskansen.

Corona en ondernemers

Provincie Limburg Werk Inkomen
Door het inzetten op coaching van mkb-ondernemers en het opzetten van financieringsinstrumenten voor het mkb worden de elementen financiering en ondernemerscultuur versterkt.

De transitie van het landschap en de landbouw

Stadsregio Parkstad Limburg Milieu Werk
Inzetten op de transitie van extensieve landbouw naar duurzaam landschapsbeleid versterkt de lokale ondernemerscultuur in diversificatie en nieuwe economische kansen. Deze nieuwe kansen en markt levert een nieuwe vraag op. Het inzetten op landschapsbeheer (waaronder de agrarische sector zal vallen) versterkt de transitieopgave.

Dienstverlening (Spoor 6)

Gemeente Rotterdam Inkomen Onderwijs Werk
Behouden van een goed functionerend ecosysteem, o.a. door het stimuleren van samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Verder investeren in nieuw ondernemerschap en het innovatieklimaat.

Economische transities (Spoor 3)

Gemeente Rotterdam Milieu Subjectief Welzijn Woontevredenheid
De inzet op economische transities stimuleert de innovatieve elementen van het ecosysteem (leiderschap). De programma’s zijn financiële bijdragen die investeren in digitale infrastructuur en innovatiesystemen. Hierdoor versterkt de mogelijkheid voor leidende organisaties om op te staan.

Economische transities (Spoor 3.2)

Gemeente Rotterdam Milieu Werk Woontevredenheid
Verduurzaming van werklocaties en vastgoed versterkt de lokale infrastructuur. Focus houden op innovatieve projecten versterkt leiderschap in de regio. Financiële regelingen draagt bij aan het element financiering.

Energie-infrastructuur + duurzame energiebronnen en grondstoffen

Provincie Zuid-Holland Milieu
Het verduurzamen van de haven versterkt de infrastructuur. De investeringen stimuleren het element financiering. De inzet op vernieuwing van het havenindustrieel complex in Rotterdam stimuleert het leiderschap en de netwerken alsmede kennis door middel van innovatie. Het betrekken van een breed scala partners versterkt de netwerken.

Gemeentelijk Ondernemersfonds + overbrugging bestaande BIZ-structuur

Regio Drechtsteden Werk Inkomen Subjectief Welzijn
Deze interventie zet in op het financieren van agenda’s van bestaande BIZ-en, en probeert daarnaast op verduurzaming aan te jagen door in te zetten op scholing en de arbeidsmarkt. Dat heeft effect op kennis, netwerken, ondernemerscultuur, talent en financiering.

GROS: het verzilveren van grensoverschrijdende kansen

Stadsregio Parkstad Limburg Werk Onderwijs
Brede samenwerking in- en buiten de regio, in Europees Verband. Er liggen veel kansen in de samenwerking met België en Duitsland. Zowel op onderwijs (talent, netwerken), als in innovatieve projecten (netwerken, leiderschap, kennis). Samen werken aan een sterke infrastructuur en financieringsmogelijkheden via de EU versterken de regionale bereikbaarheid, zoals de OV verbinding naar Aken. Het makkelijker maken van werken en zaken doen over de grens versterkt de ondernemerschapscultuur en vergroot de vraag.

Het verzilveren van economische kansen op de grote werklocaties

Stadsregio Parkstad Limburg Inkomen Werk Milieu
Het inzetten op de versterking van werklocaties draagt bij aan de lokale infrastructuur en ondernemerscultuur. Meer ruimte voor bedrijven betekent kansen voor het aantrekken of oprichten van nieuwe bedrijven. De inzet op de aanwezige campuslocaties versterkt de kennisintensieve bedrijven die actief met innovatie bezig zijn. Dit versterkt het leiderschap, de netwerken en de kennispositie.

Human Capital Agenda

Regio Zwolle Werk Inkomen
Het opzetten van opleidingsvouchers/ontwikkelfondsen en versnellen op innovatie en internationalisering heeft effect op elementen als kennis, financiering, talent, netwerk en leiderschap.

Human Capital + Leven Lang Ontwikkelen

Provincie Zuid-Holland Werk inkomen Onderwijs
Het investeren in subsidieregelingen voor human capital en leven lang ontwikkelen stimuleert het talent. De ontwikkeling van talent en om- en bijscholing versterkt de basis van kennis in de regio.

Human Capital (Spoor 1)

Gemeente Rotterdam Onderwijs Balans werk-privé Inkomen
Deze interventie heeft impact op het opleiden van talent in de gemeente Rotterdam (talent). Door middel van een aantal programma’s, leerwerkakkoorden en samenwerkingen versterkt de Rotterdamse kennisbasis en de onderlinge netwerken.

Impuls aan bezoekerseconomie en binnenstad

Gemeente Den Haag Onderwijs Subjectief Welzijn
Inzetten op digitaal toerisme versterkt de digitale infrastructuur en biedt kansen voor (nieuwe) ondernemers.

Impuls vitale en gezonde (binnen)steden

Provincie Noord-Brabant Gezondheid Subjectief Welzijn Woon-tevredenheid
Het investeren van de Brabantse overheden in de acute transformatieprojecten creëert vraag, de projecten versterken de Brabantse Infrastructuur.

Innovatie ecosysteem (Spoor 5)

Gemeente Rotterdam Werk Maatschappelijke Betrokkenheid
Het opzetten en doorzetten van financieringsvouchers stimuleert het element financiering. Afhankelijk van onderwerp worden verschillende elementen ondersteund, zoals talent en ondernemerscultuur.

Kennis en innovatie ecosystemen + sleuteltechnologieën

Provincie Zuid-Holland Netwerken Leiderschap Kennis
Een breed instrument met inzet op campussen, innovatiesystemen, sleuteltechnologieën en werklocaties. Het stimuleren van werklocaties ondersteunt de innovatieve activiteiten (ondernemerscultuur, netwerken, leiderschap en kennis). Mede door de inzet op sleuteltechnologieën en innovatiesystemen worden de elementen van kennis, leiderschap en netwerken verder gestimuleerd. Het laten aansluiten van deze innovaties op de markt versterkt de vraag.

Kwetsbare inwoners sociaal en vitaal

Gemeente Den Haag Gezondheid Subjectief Welzijn Maatschappelijke Betrokkenheid
Investeringen in nieuwe woonconcepten versterkt het vraagelement en de lokale infrastructuur. Het stimuleren van bewonersinitiatieven en het betrekken van bewoners versterkt de lokale netwerken. De gemeente zet ook hun dienstverlening door waarbij het element diensten wordt gestimuleerd.

Leisure voor toeristen en de eigen inwoners

Stadsregio Parkstad Limburg Inkomen Subjectief Welzijn
Het inzetten op de vrijetijdseconomie in samenwerking met de transitie van landbouw naar landbeheer biedt nieuwe economische kansen en versterkt de ondernemerscultuur. Het aansluiten van onderwijs op de (nieuwe) vrijetijdseconomie versterkt het lokale talent.

Maakindustrie + nieuwe waardeketens

Provincie Zuid-Holland Kennis Vraag Infrastructuur
De investeringen in het digitaal verbinden van machines, fabrieken en productienetwerken stimuleert de vraag en de netwerken. Investeren stimuleren het element financiering. Het bijscholen en gereedmaken voor nieuwe banen stimuleert het element talent. De samenwerking tussen bedrijven en kennis- en innovatiepartners stimuleert de netwerken en de kennisbasis verder.

Meedoen door werk, scholing en begeleiding

Gemeente Den Haag Werk Onderwijs
Inzetten op duurzame werkkansen, omscholing en bijscholing versterkt het element talent. Het stimuleren van werk naar werk en versterking van de kenniswerkers stimuleert het element kennis.

Mijn Digitale Werkplaats Drechtsteden

Regio Drechtsteden Werk Inkomen Onderwijs
Deze interventie zet in op het digitaliseren door bedrijven advies en ondersteuning te geven bij hun online dienstverlening en of verkoop in de vorm van hulp door studenten. Dat heeft effect op de elementen ondernemerscultuur, talent en netwerken.

Mobiliteitstransitie + Logistieke transitie

Provincie Zuid-Holland Milieu Werk
Het investeren in OV en de mobiliteitstransitie versterkt infrastructuur. De investeringen stimuleren het element financiering. Door overheidsuitgaven in infrastructurele projecten wordt het element vraag gestimuleerd.

Nieuwe technologieën

Regio Twente Werk Inkomen Maatschappelijke Betrokkenheid
De ondersteuning en het verbinden van technologie en de markt stimuleert kennis door middel van innoveren en vraag door middel van marktaansluiting. Het ondersteunen en doen van gerichte investeringen stimuleert financiering.

Ondernemers

Provincie Limburg Milieu
Deze interventie zet onder andere in op een betere interbestuurlijke samenwerking en het opzetten van een energiefonds. Dat versterkt de infrastructuur, formele instituties, leiderschap en ondernemerscultuur.

Ondernemerschap en innovatie

Metropoolregio Amsterdam Werk Inkomen
Door monitoring, scenariostudies en onderlinge kennisdeling over regelingen wordt de ondernemerscultuur, netwerken, leiderschap en financiering gestimuleerd. De monitors meten de (financiële) impact van corona.

Ondernemerschap en innovatie – talent

Metropoolregio Amsterdam Werk Inkomen
Deze interventie omvat het leren uit voorgaande crises, het creëren van extra capaciteit in arbeidskrachten door het inzetten van een flexibele schil, en het ontwikkelen van nieuw talent door programma’s als House of Talent. Dat betekend invloed uitoefenen op geldstromen (Financiering), maar ook op de infrastructuur en het ontwikkelen van talent.

Ondernemersklimaat voor nu en later

Gemeente Den Haag Subjectief Welzijn Veiligheid Milieu
Het versterken van de eigen dienstverlening versterkt de infrastructuur. Door in te zetten om stimulering van innovatie en de economie (sectoren) van de toekomst, mede door middel van financiering, wordt het element kennis versterkt. Het helpen van werk naar werk, naar de belangrijke sectoren zoals zorg versterkt talent.

Onderwijs-Arbeidsmarkt, motor voor het doorbreken van achterstanden

Stadsregio Parkstad Limburg Inkomen Werk Subjectief Welzijn
Door het versterken van onderwijs, meertalig onderwijs en het investeren in arbeidsparticipatie versterkt het element van talent. Het ontwikkelen van grensoverschrijdende competenties en samenwerkingen versterkt de netwerken. Het inzetten op kenniswerkers versterkt zowel talent als kennis, waarbij er een focus is op de sterke clusters in Parkstad (zoals MedTech, digitalisering, zorg en Smart Services).

Onderwijs en perspectief voor jeugd

Gemeente Den Haag Werk Veiligheid Onderwijs
Versterking van onderwijs, extra ondersteuning bij leerachterstanden en het aanbieden van faciliteiten en (digitale) middelen voor hulpbehoevenden stimuleert het talent en de onderwijsinfrastructuur. De digitalisering van het onderwijs en de ondersteuning van de leerkrachten versterkt de kennis van lesgeven in een digitale omgeving.

Opschalen Brabant Leert

Provincie Noord-Brabant Inkomen Onderwijs Werk
Deze interventie heeft impact op de (digitale) ontwikkeling van de Brabantse beroepsbevolking. Daarom is er ontwikkeling op kennis en talent, Door het aanbieden van een digitaal scholingsplatform zijn er opties voor (commerciële) opleiders om aan nieuwe cursisten of studenten te komen (vraag). Het bieden van een digitaal platform versterkt de digitale infrastructuur van Brabant.

Regio Zwolle Brigade

Regio Zwolle Werk Inkomen
Het versnellen van financieringstafels heeft effect op het element financiering. Het inzetten op inzichten in beschikbare hulp, meldpunten voor onder en overbezetting en het inzetten van businessexperts en human capital hebben effect op kennis, ondernemerscultuur, netwerken en leiderschap.

Roadmap Innovatie

Regio Drechtsteden Woontevredenheid Milieu Gezondheid
Deze interventie zet in op het subsidiëren van activiteiten die leiden tot vernieuwing in producten, processen en toepassingen en het probeert open kennisuitwisseling te stimuleren. Dat heeft invloed op de elementen kennis, ondernemerscultuur, netwerken en financiering.

URECA

Gemeente Utrecht Inkomen Werk Maatschappelijke Betrokkenheid
URECA is het instrument en dient als middel om actief accountmanagement te hebben met ondernemers in de regio. Die worden benaderd vanuit de medewerkers van URECA. Vanuit de gemeente zijn er financiële middelen beschikbaar om ondernemers te helpen, bijvoorbeeld om externe expertise in te huren of advies vanuit andere ondernemers in te winnen.

Verduurzaming bestaand Brabants vastgoed en scholen

Provincie Noord-Brabant Gezondheid Milieu Woontevredenheid
Door te investeren in het verduurzamen van Brabants vastgoed is er extra vraag naar en voor bouwbedrijven. Bouwbedrijven bieden zelf diensten aan ondernemers. De versterking van vastgoed versterkt de Brabantse infrastructuur.

Verduurzaming – verstedelijking

Metropoolregio Amsterdam Milieu Subjectief welzijn Woontevredenheid
Deze interventie stelt voor om door te pakken op het verduurzamen, o.a. door beter in te spelen op de vertraagde verstedelijking. Deze interventie heeft voornamelijk effect op financiering, mede omdat wordt gekeken naar economische hulppakketten en financieringsstromen ten behoeve van verduurzaming/verstedelijking. Het inzetten op verstedelijking versterkt lokale infrastructuur.

Versnellen Realisatie BrabantRing

Provincie Noord-Brabant Inkomen Maatschappelijke Betrokkenheid Veiligheid
Het versnellen van de Brabantring heeft impact op de digitale infrastructuur van Brabant. Het bijeenbrengen van een digitale marktplaats voor (digitale) diensten stimuleert kennisontwikkeling, brengt klanten en bedrijven bij elkaar (vraag) en is een nieuwe prikkel voor de beroepsbevolking om digitale vaardigheden in te zetten. Door middel van provinciale financiering is er impact op het financieringselement.

Versnelling digitalisering

Regio Zwolle Werk Inkomen
Deze interventie zet meerdere initiatieven op ter bevordering van de digitaliseringen binnen het mkb wat effect heeft op de elementen kennis, ondernemerscultuur en talent.

Versterken van de economische veerkracht

Gemeente Amsterdam Werk Inkomen
Het ondersteunen van het MKB en herontwikkeling van een duurzame bezoekerseconomie steunt (nieuwe) ondernemers zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Doorzetten van dienstverlening aan het MKB stimuleert het element diensten.

Wat doet de provincie

Provincie Limburg Werk Gezondheid Inkomen
Door het versterken van lokale samenwerking worden de netwerken versterkt. Brede investeringen in Brede Welvaart zorgt voor een integrale aanpak waarbij onderwijs en ontwikkeling van de beroepsbevolking centraal staat. Een focus op campusontwikkeling versterkt de kennisbasis van Limburg.

Werken en leven in een versneld digitaal tijdperk

Stadsregio Parkstad Limburg Inkomen Werk
De campussen en kennisinstellingen in Limburg hebben veel kennis over digitale transities. Het inzetten van deze kennis om het lokale bedrijfsleven te versterken draagt bij aan de lokale digitale infrastructuur, de netwerken in de regio, het leiderschap vanuit partijen met sterke digitale kennis. De kennisinstellingen leiden hoogopgeleid talent over die de kennis over kunnen dragen bij bedrijven.

Werknemers en werk zoeken

Provincie Limburg Werk Inkomen Onderwijs
Het opzetten van een omscholingsplatform en een actieplan Stages en Leerbanen helpt samen met het begeleiden van mensen naar ander werk om de ondernemerscultuur, talent en kennis te stimuleren.